ČAR LESA NA CELJSKEM SEJMU

od 13. do 18. septembra 2016

POVABILO RAZSTAVLJAVCEM

Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS)

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS) v Celju od 13. do 18. septembra 2016 organizirata prireditev Čar lesa. Ob strokovnih srečanjih, posvetih in predstavitvah bo osrednji dogodek promocijska razstava lesnih izdelkov. Sodelovanje na razstavi je brezplačno.

Vabimo podjetnike, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s predelavo in obdelavo lesa oziroma proizvodnjo lesnih izdelkov, da svoje eksponate prijavite na razstavo na Celjski sejem MOS. Pogoji za sodelovanje so navedeni v dokumentu Razpis Čar lesa MOS, eksponate pa prijavite s prijavnim obrazcem Prijavnica Čar lesa MOS.

Utrinek z otvoritve razstave v Cankarjevem domu:

otvoritev razstave CD 2016


Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven


Prireditev so podprli:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
  • Spirit Slovenija, javna agencija

za-kmetijstvo     spirit-slovenija     ministrstvo-za-gospodarski-razvoj